دوره های حضوری امیرحسین صالح پور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.