دوره های حضوری امیر محمد نوروزی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.