دوره های حضوری امین شه وردی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.