دوره های حضوری سعید صفری نژاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی سعید صفری نژاد :