دوره های حضوری محمد سالم :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.