دوره های حضوری علیرضا محمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.