دوره های حضوری عليرضا پورعلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.