دوره های حضوری علی محمد فخری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی علی محمد فخری :