دوره های حضوری علي مهدي زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.