دوره های حضوری سید علی جعفری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.