دوره های حضوری علی حسنوند :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.