دوره های حضوری محمدعلی امیری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.