دوره های حضوری علی درگاهی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.