دوره های حضوری علی نظری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.