دوره های حضوری علی امیرحسینی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.