دوره های حضوری رضا نصرالهی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.