دوره های حضوری اکرم حیدری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی اکرم حیدری :