دوره های حضوری مجید اکبری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.