دوره های حضوری ویدا قاسم پور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی ویدا قاسم پور :