دوره های حضوری احمد شهرابی فراهانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.