دوره های حضوری احمد صداقت زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.