دوره های حضوری احمد محسنی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.