دوره های حضوری علی هاجری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.