دوره های حضوری عباس افخمیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.