دوره های حضوری محمد عباسپور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.