دوره های حضوری امیرحسین امانی فراهانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.