دوره های حضوری علیرضا بحرینی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.