دوره های حضوری علیرضا مالمیر :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.