دوره های حضوری علی حاجی آقامعمار :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.