دوره های حضوری عطیه علی همتی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.