دوره های حضوری اعظم سادات پورحسینی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.