دوره های حضوری اکبر رهنمون :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.