دوره های حضوری محمد رحمانیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.