دوره های حضوری حامد یوسفی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.