دوره های حضوری سمیرا فرزانه :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی سمیرا فرزانه :