دوره های علمی آموزشی (نجوم مقدماتی)

💡دوره های #آموزشی #علمی 🌒 نجوم ☀️اختر فیزیک ☄️کیهان شناسی 🔭نجوم رصدی دوره های #نجوم باشگاه بانوان طلوع حق 🌒1. نجوم مقدماتی (پیش نیاز کلیه دوره ها) 🌖2. نجوم پیشرفته 🌞3. اختر فیزیک ☄️4. کیهان شناسی (پیش نیاز: اخترفیزیک) 🔭5. نجوم رصدی ✳️با توجه به اینکه دوره نجوم مقدماتی پیش نیاز سایر دوره هاست، در […]