دوره های مرتبط

11
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی
استاد : علی جعفری

تعداد جلسات : 4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 50,000 ریال
esraiel
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل – مجازی
استاد : موسسه طلوع

تعداد جلسات : 8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 300,000 ریال
tele
آنچه مرقوم داشته اید
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : سه شنبه 7 دی - سه شنبه 5 بهمن - ساعت 16 الی 20

تعداد جلسات : 6 ساعت

حضوری : 150,000 ریال
مجازی : غیر فعال