دوره های مرتبط

shayanfar
جریان شناسی نفوذ پس از انقلاب – مجازی
استاد : شایانفر

تعداد جلسات : 4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
haghani-site
جریان شناسی نفوذ در تاریخ معاصر – مجازی
استاد : موسی حقانی

تعداد جلسات : 2 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 50,000 ریال
esraiel
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل – مجازی
استاد : موسسه طلوع

تعداد جلسات : 8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 300,000 ریال
2589
عبرت های تاریخ شیعه 2
استاد : رجبی دوانی, محمدحسین

زمان کلاس : پنجشنبه ها 16:30 (شروع: 16 دی ماه)

تعداد جلسات : 3 جلسه کلاس

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : 100,000 ریال