دوره های مرتبط

shefah-C
آموزش مقدماتی فلسفه
استاد : علی رضا شفاه

زمان کلاس : یک شنبه 17 تا 19

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
bigdeli-c
فلسفه حقوق و حقوق شهروندی
استاد : عطاءالله بیگدلی

زمان کلاس : سه شنبه - 17 تا 19

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
jalili-c
سوژه یابی در رسانه
استاد : وحید جلیلی

زمان کلاس : سه شنبه 15 تا 17

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
sarshar-c
مولفه های فـرهنگی جنگ نرم
استاد : محمد سرشار

زمان کلاس : دوشنبه 17 تا 19

تعداد جلسات : 5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال