دوره های مرتبط

zaban-1-kh-site
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه ها و پنجشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 17 فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
zaban-1-site
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 16فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
arabi-1-kh-site
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 15 فروردین)

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 1,200,000 ریال
مجازی : غیر فعال
arabi-1-ba-site
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : سه شنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:45

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 1,200,000 ریال
مجازی : غیر فعال
arabi-kh2
آموزش زبان عربی ویژه اربعین – خواهران – پاییز 95
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : شنبه - 16:45 الی 19:30 (شروع:24 مهرماه)

تعداد جلسات : 4 جلسه کلاس

حضوری : 100,000 ریال
مجازی : غیر فعال
arabi-kh1
آموزش زبان عربی ویژه اربعین – برادران – پاییز 95
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : شنبه - 16:45 الی 19:30 (شروع:24 مهرماه)

تعداد جلسات : 4 جلسه کلاس

حضوری : 100,000 ریال
مجازی : غیر فعال