دوره های مرتبط

arabi-1
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : نیمه فروردین 96

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 1,200,000 ریال
مجازی : غیر فعال
arabi-2
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : نیمه فروردین 96

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 1,200,000 ریال
مجازی : غیر فعال
1-kh
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : نیمه فروردین 96

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
1-b
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 96
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : نیمه فروردین 96

تعداد جلسات : 48 ساعت

حضوری : 2,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال