رسانه و نویسندگیمجموعه دوره های سیاسی

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
رضاخان از دیکتاتور وابسته تا قهرمان ملی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 300,000 ریال
آتش به اختیار – بام (بسته آموزش مجازی) ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 300,000 ریال
پرونده سیاسی جمهوری اسلامی – ویژه سیاست و تاریخ انقلاب اسلامی‬ – مجازی ، ، ،
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 300,000 ریال
از منافقین تا منتظری
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
پرونده سیاسی جمهوری اسلامی – دوره ویژه سیاست و تاریخ انقلاب اسلامی‬ ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 400,000 ریال
امریکایی ها درباره ایران چه می اندیشند ؟
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
مولفه های گفتمانی دولت‌ها در جمهوری اسلامی
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
بررسی مولفه‌های سیاسی-امنیتی ساخت درونی قدرت
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
طرح و نقد توافقنامه ژنو
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
مجموعه دوره های فلسفی