رسانه و نویسندگی

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – بام (بسته آموزش مجازی)
ثبت نام دوره مجازی 990,000 ریال
مبانی سواد رسانه ای (از تلویزیون تا فضای مجازی) – بام (بسته آموزش مجازی)
ثبت نام دوره مجازی 490,000 ریال
سوژه یابی در رسانه – تابستان 95 – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
خبرنگاری در بحران، خبرنگاری در جنگ – تابستان 95
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
نظریه های تاثیر – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
روان شناسی در رسانه
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
ژورنالیسم تلوزیونی – پاییز 93
ثبت نام دوره مجازی 400,000 ریال
معرفت شناسی سایبری
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
آموزش مهارت‌های رسانه‌ای – دوره مقدماتی بهار 93 ، ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 300,000 ریال
آموزش مهارت‌های رسانه‌ای / دوره پیشرفته – بهار 93 ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 400,000 ریال


مجموعه دوره های فلسفی