در صورتی که در یکی از دوره های موسسه طلوع حق از سال 96 به بعد شرکت نموده اید، گواهی پایان دوره با توجه به شروط زیر به شما تعلق می گیرد :

 

  • درسگفتارهای موسسه طلوع (دانشجویان حضوری) : در صورتی که در دوره های گفتمانی (دوره های غیرعملی) موسسه شرکت نموده اید و دانشجوی حضوری این دوره ها هستید، و کمتر از 1/6 کلاس ها را غیبت داشته باشید (یعنی در دوره 6 جلسه ای فقط مجاز به یک جلسه غیبت هستید) گواهی پایان دوره به شما تعلق می گیرد.لازم به ذکر است گواهی پایان دوره فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که شرط فوق را داشته و در صفحه دوره مربوطه و از طریق لینک “درخواست گواهی” اقدام به درخواست گواهی نمایند، درغیراینصورت گواهی به دانشجو تعلق نمی گیرد.

 

  • درسگفتارهای موسسه طلوع (دانشجویان مجازی) : در صورتی که در دوره های گفتمانی (دوره های غیرعملی) موسسه شرکت نموده اید و دانشجوی مجازی این دوره ها هستید، می توانید با خلاصه نویسی دوره مربوطه به تفکیک هرجلسه و بارگذاری کل آن در دوره مربوطه و در لینک مخصوص به آن، اقدام به درخواست گواهی نمایید.

تبصره : دانشجویان حضوری که بیشتر از 1/6 از کلاس های دوره را غیبت داشته باشند، می توانند مانند دانشجویان مجازی اقدام به درخواست گواهی نمایند.

 

  • دوره های مهارتی موسسه طلوع (دانشجویان حضوری) : در صورتی که در دوره های مهارتی (دوره های عملی) موسسه شرکت نموده اید و دانشجوی حضوری این دوره ها هستید، می توانید با تکمیل پروژه نهایی که در پایان دوره و با مشورت استاد مربوطه و آموزش موسسه آماده گردیده، اقدام به درخواست گواهی نمایید.لازم به ذکر است دانشجویان دوره های مهارتی تنها در صورتی می توانند اقدام به درخواست گواهی نمایند که پروژه نهایی دوره را در وقت معلوم تکمیل کرده باشند.

 

  • دوره های زبان موسسه طلوع (دانشجویان حضوری) : گواهی در دوره های آموزش زبان به دانشجویانی تعلق می گیرد که در امتحان پایان ترم، نمره قبولی را دریافت کرده اند و از سمت اساتید محترم به آموزش معرفی شده اند.دوره های مجازی زبان شامل گواهینامه و آزمون نمی باشند.

“در صورتی که دانشجویان شرایط فوق الذکر را داشته باشند و اقدام به درخواست گواهی نمایند، حداکثر تا یک ماه بعد گواهی به آدرس پست الکترونیکی آنها ارسال می گردد”

عزیزانی که در دوره های مجازی قبل از سال 96 شرکت کرده اند، پس از ثبت درخواست گواهی در سایت طلوع حق با ارسال خلاصه دوره مورد نظر به تلگرام 09190132580 می توانند نسبت به دریافت گواهی اقدام نمایند.